De Slurf of de verbindingsweg N70 - E34

Wat?      Geschiedenis.    Waarom nu?     De startnota en de procedure

>>>>>.  Zie artikel in Het Groene Waasland

Enkele begrippen  zie verder

Studies uit het verleden  zie verder

Mogelijke vragen over de Slurf 

De Slurf wandeling : ​​​​​​​beschrijving       Wandelkaart ​​​​​​​​​​​​​​        andere wandelingen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>>>   n.a.v.   Publieke raadpleging van 29 augustus tot en met 27 oktober 2023  zie ook website
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij stellen voor : het NULplus alternatief.

Een pleidooi om te wachten met een beslissing rond de “Slurf”.

1) Werk eerst af wat in uitvoering is of waar er geen problemen zijn.

- Oosterweel project  (werf van de eeuw),

- De Westelijke ontsluiting Waaslandhaven WOW,

- De parallelwegen structuur naast E17 en E34,

- De Oostelijke tangent in Sint-Niklaas,

2) Doe ingrepen, tref maatregelen die duurzaam zijn.

- Een fietsnetwerk met fietssnelwegen vanuit het Waasland naar de Waaslandhaven.

- Een integraal verkeersplan voor de betreffende zone, met veel meer kansen om minder auto-afhankelijk te zijn, met daarin kleine ingrepen.  Bv. in sommige straten éénrichtingsverkeer invoeren, of bepaalde bestaande wegen aanpassen zodat een meer geschikte route vanaf het Doornpark naar de N451 ontstaat?...

- Beter  openbaar vervoer en gemeenschappelijk vervoer (bv met lichtenbeïnvloeding, een aparte baan, ...),

- Betere controle zodat er geen doorgaand zwaar verkeer ontstaat tussen E17 en E34. (...geen maasdoorsnijding...)  Het is nu verboden voor zwaar verkeer om in Sint-Niklaas van de E17 te rijden en via ‘sluipwegen’ naar de E34 en de haven te rijden. Men controleert met ANPR-camera’s. Dat blijkt een positief effect te hebben. Kan men daarmee ook alle vrachtwagens met buitenlandse nummerplaat genoeg controleren?

- De zone 30  doortochten doorheen de kernen van Nieuwkerken en Vrasene optimaliseren.

3) Evalueer daarna. Dan pas kan met veel meer inzicht  worden beslist over het al of niet aanleggen van een Slurf.

​​​​​​​------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

MOGELIJKE VRAGEN   over de Slurf ​​​​​​​

Enkele begrippen:

Maasdoorsnijding

De E17, E34 en de R4 te Gent vormen samen  één maas (uit het Vlaamse snelwegennet). Het Vlaamse parlement heeft vroeger beslist dat  er geen nieuwe‚’maasdoorsnijding’ mag komen. De Wase dubbele KAMstructuur met tanden (zie illustratie) is hierop een antwoord. Maasdoorsnijdend verkeer : auto’s die van de E17 (in Sin-Niklaas of Haasdonk) via sluikwegen naar de E34 rijden of omgekeerd.

herkomst-bestemming onderzoek  (HBO ) is een soort van momentopname van de werkelijke herkomst en bestemming van een verkeersstroom. Er is beperkt herkomst-bestemming onderzoek (HBO) uitgevoerd in 2019 met behulp van camera’s. Enkele resultaten voor de N451 zijn onderaan voorgesteld op de tekening.Hieruit kan men echter veel te weinig informatie halen. Bv hoeveel auto’s uit het Doornpark via Vrasene rijden in de richting van het aansluitingscomplex Vrasene. Een degelijk geactualiseerd HBO is dringend nodig.

Berekeningen met behulp van verkeersmodellen. Dit zijn een soort van voorspellingen op basis van de huidige statistische gegevens (oa.  Statbel, Statistiek Vlaanderen, enz...)
Zo “voorspelt” men de toekomstige verkeersstromen voor bv 2030 mbv veel statistisch materiaal en mbv een aantal verkeerswetmatigheden.
Met de bijhorende  onzekerheden : energieprijzen, invoeren rekeningrijden, belastingen, beleid tov openbaar vervoer en fietsen kunnen ondertussen veranderen. Zeker bij kleinere projecten zijn die “voorspellingen” minder betrouwbaar want ze zijn gebaseerd op minder gegevens.
Als men nu plant om een weg aan te leggen, kan men die weg reeds invoeren in het computerprogramma en dan bekijken hoe de verkeersstromen veranderen zonder en met die nieuwe weg. Een aantal automobilisten zullen dan misschien de nieuwe route nemen, zodat  oude route minder verkeer te verwerken krijgt. Men houdt er ook rekening mee dat er nieuw verkeer ontstaat (ongeveer 15%?). Mensen die vroeger met de fiets of openbaar vervoer reden en door de nieuwe weg toch de auto nemen. Mensen die vroeger samenreden en dan apart rijden. Mensen die dan wel rijden en vroeger ‘thuis’ bleven enz…

WOW De Waaslandhaven krijgt een (nieuw) westelijk ontsluitingsscomplex op de E34 ergens tussen Vrasene en de R2 (Kallo). Waar juist, dat wordt binnenkort bepaald. Dan zal een groot deel van het havenverkeer daar de E34 oprijden (en niet meer via de N451). Dat gaat een grote verandering teweeg brengen. Hoe zal dat de verkeersdrukte op de N451 te Vrasene beïnvloeden? (Ook afhankelijk van het behoud van het huidige oprittencomplex Vrasene).

​​​​​​​

Studies  en documenten

=> Documenten nav Publieke raadpleging van 29 augustus tot en met 27 oktober 2023

230829 SLURF Gewestelijk RUP ‘Verbindingsweg N70-E34’ FOLDER.pdf

230829 SLURF Gewestelijk RUP ‘Verbindingsweg N70-E34’ Procesnota 1 (fase startnota).pdf

230829 SLURF Gewestelijk RUP ‘Verbindingsweg N70-E34’ Startnota.pdf

230829 SLURF NOTA aan VLAAMSE REGERING Startnota GRUP Verbindingsweg N70 – E34.pdf

230829 SLURF_gele_affiche.pdf

=> In opdracht van Interwaas
​​​​​​​

091001 Eindrapport Mobiliteit in het Waasland.pdf

110101 Eindrapport Mobiliteit in het Waasland niet-technische samenvatting.pdf

110101 Eindrapport Mobiliteit in het Waasland ontwerpend onderzoek tracéscenario's 2011.pdf

200318 P.013514_Sluipverkeer Interwaas_Inventarisfase_def.pdf

200318 P.013514_Sluipverkeer Interwaas_Maatregelencatalogus_def.pdf

201007 P.013514_Sluipverkeer Interwaas_Oplossingsscenarios_def .pdf

201204 P.013514_Sluipverkeer Interwaas_Summary_def.pdf

210118 P.013514_Sluipverkeer Interwaas_Actieplan_def.pdf​​​​​​​

​​​​​​​