Zwijndrecht in de vergeetput

Het hoefijzer van Zwijndrecht

Reeds jaren zit de deelgemeente Zwijndrecht geprangd tussen autosnelwegen : E34, R1 en E17 : een echt snelweghoefijzer. Daarenboven is de verkeersintensiteit jaar na jaar gegroeid. De deelgemeenten Zwijndrecht en Burcht worden van elkaar gescheiden door een hoge berm, waarop de vrachtwagens en andere auto’s voorbij razen of bij file stilstaan met draaiende motoren. Sluikverkeer maakt de Zwijndrechtse straten onleefbaar. De verkeersstress is voelbaar.

Wat bieden BAM en Meccano?

BAM doet het verkeer op de E17 enkel maar toenemen, want ook de E17-gebruikers van de Oosterweeltunnel moeten die E17 blijven nemen ter hoogte van Zwijndrecht en daarna richting noord afslaan. Ook het verkeersvolume blijft maar aangroeien. Geluidsschermen kunnen voor een kleine mildering zorgen. Wat zal het effect zijn van een parallelweg over het ganse hoefijzer? Hopelijk minder sluikverkeer ??

MECCANO  laat het verkeer op de E17 reeds vanaf de nieuwe gevangenis, dus vòòr Zwijndrecht, de grond induiken om het via een tunnel noordwaarts richting Schelde  te sturen. Ter hoogte van de E34 is er een wisselaar in een open sleuf. Ongeveer 1/3 van het verkeer (Vooral vrachtverkeer) zal NIET meer op de E17 rijden ter hoogte van Zwijndrecht. In de Meccano-plannen zal men nadien de E17 ter hoogte van Zwijndrecht in de grond stoppen, intunnelen. Op niveau -1 brengen in plaats van nu +1.  Die intunneling zorgt ervoor dat opnieuw de deelgemeenten Burcht en Zwijndrecht één aaneengesloten geheel vormen.

Beoordeel zelf : 

Welk tracé geeft voor inwoners van Zwijndrecht en Burcht de meeste levensverwachting?

artikel groene waasland

Sportpaleis

Overkapping van Kleine Ring 

Steeds meer mensen ijveren ervoor om de Antwerpse ring te overkappen. Met BAM blijft de kleine ring een onderdeel van het Europese transport hoofdwegennet en mag er bij wisselaars geen overkapping zijn volgens de zogenaamde tunnelrichtlijn.

Bij de MECCANO wordt de Meccano-omleiding rond de stad de transporthoofdweg in plaats van de kleine ring en mag die kleine ring veel meer worden ingetunneld. Het worden overkappingen van kilometers lang, terwijl dat bij BAM  slechts “deksels’  worden en open sleuven.

artikel groene waasland  

Reparatie MER-rapport  Oosterweelverbinding

Twee dagen na de Valentijnsbeslissing verspreidde stRaten-generaal op 16 februari 2014 een persbericht met als titel ‘Reparatie MER-rapport Oosterweelverbinding biedt uitweg voor Vlaamse regering’.  Erin werd vermeld dat de alternatieve tracés binnen het net afgeronde milieueffectenrapport (MER) niet gelijkwaardig aan de Oosterweelverbinding waren onderzocht en dat die alternatieven alsnog op korte termijn doorrekenen met gedifferentieerde tol een jarenlange procedureslag kon voorkomen.  

2 oppositiepartijen maakten op 14 maart 2014 bekend een voorstel van parlementaire resolutie te zullen indienen waarin aan de Vlaamse regering gevraagd wordt om alle tracé-varianten alsnog op een gelijke wijze door te rekenen. Met hun eerste reacties op het voorstel bleven de meerderheidspartijen voorlopig nog steken in stemmingmakerij:

‘Onverantwoord om nieuwe studie te vragen’

>>>  het gaat niet om ‘nieuwe’ studie, wel om alsnog bekomen van ‘correcte’ studie

‘Bijkomende berekeningen zullen 2 tot 3 jaar studiewerk kosten’

>>>  bizar: is langer dan duur opmaak van hele MER zelf; in werkelijkheid gaat het eerder om 2 tot 3 maanden studiewerk

‘Gaat om politieke spelletjes’

>>>  bedoeling is net het depolitiseren van het dossier en het vinden van maatschappelijk draagvlak

De initiatiefnemers van deze resolutie verklaren:

 Dit voorstel levert tijdswinst op. Als de Vlaamse regering die berekening niet toepast, riskeert ze een heruitgave van 2005. Dan zullen actiegroepen opnieuw een juridische veldslag voeren en een referendum afdwingen. De huidige aanpak van de regering veroorzaakt wrevel en opstandigheid. 

Als de Vlaamse regering om partijpolitieke en electorale redenen nu doet alsof haar neus bloedt, sneuvelt ten laatste in 2016 haar Valentijnsbeslissing binnen één van de drie volgende formele procedures:

1.Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)

>>>  bij openbaar onderzoek in 2014: bezwaarschriften + advies

>>>  bij eventuele definitief goedkeuren ervan in 2015: Raad van State: aanvechten op grond van ongelijke behandeling alternatieven en bijgevolg onvolledigheid GRUP

2. Project-MER

>>>  bij kennisgeving ervan: ombudsman: plan-MER aanvechten op grond van ongelijke behandeling (‘wegschrijven’) alternatieven

3. Stedenbouwkundige bouwaanvraag in 2016

>>>  openbaar onderzoek: bezwaarschriften + advies

>>>  mogelijkheid volksraadpleging

Een opvallende recente bedenking van Bart Martens (sp.a) in het Nieuwsblad : ‘Ik heb tijdens de voortgangsrapportage in het Vlaams parlement zelf vragen gesteld over het feit dat gedifferentieerde tol niet werd toegepast op Meccano. In de verslagen kan je letterlijk lezen dat ik ervoor waarschuw dat we appelen met citroenen zouden gaan vergelijken.’

Dit is uitermate relevant: een lid van een meerderheidspartij in het Vlaamse parlement erkent nu zelf dat in het MER-rapport appelen met citroenen worden vergeleken door de Meccano niet met gedifferentieerde tol door te rekenen.

Het MER-rapport levert als gevolg daarvan niet wat het zou moeten leveren, namelijk een evenwaardige vergelijking van alternatieven. De advocaten van de Vlaamse regering moeten in 2015 dus niet afkomen bij de Raad van State met het argument dat het MER-rapport dat wel doet, noch met het argument dat de politieke meerderheid zich van 

geen kwaad bewust was tijdens de periode waarin het milieueffectenrapport werd opgemaakt.

Conclusie: als de Vlaamse regering vanaf volgend jaar een zoveelste debacle wil vermijden in het Oosterweeldossier, dan start ze nu proactief de door de actiegroepen en inmiddels ook enkele oppositiepartijen gevraagde, noodzakelijke reparatie van het MER-rapport op. Volgens Bart Martens in hetzelfde interview kan die bijkomende berekening ‘vrij snel gebeuren’. Dat is naar waarheid gesproken, waarvoor onze waardering. Politici die vorige week stelden dat deze noodzakelijke bijkomende doorrekeningen ‘twee tot drie jaar’ zouden duren, doen aan politieke stemmingmakerij maar zijn niet bezig met het vinden van oplossingen voor een probleem.

zie ook  http://www.ademloos.be   en artikel groene waasland

Overkapping Antwerpse ring  zorgt voor 800 voetbalvelden vrije ruimte

De plannen van het Ringland-collectief voorzien in een overkapping van de Antwerpse Ring en een verschuiving van de Singel.

De Vlaamse regering heeft de Oosterweelknoop dan wel doorgehakt, maar een breed draagvlak is er nog niet. Nadat Open Vld en Groen de MER-studie verwierpen, presenteren professoren van de Antwerpse en Leuvense universiteiten Ringland, een plan voor de volledige overkapping van de Antwerpse Ring. 

In een open brief roept voetbalcommentator Filip Joos de Antwerps burgemeester De Wever op om meer te doen aan de slechte luchtkwaliteit in de stad. "Die zal binnen afzienbare tijd rampzalige gevolgen hebben voor de gemeenschap" als de burgemeester niet ingrijpt en objectief kijkt naar betere alternatieven voor de ontsluiting van de Antwerpse Ring dan het BAM-tracé. Had Antwerpen niet gewoon resoluut moeten kiezen voor de gezondheid?

Onbetrouwbaar

Het verzet tegen Oosterweel is een kolfje naar de hand van politieke strategen. De meerderheidspartijen verslikten zich vorige week collectief in de koffie toen 2 oppositiepartijen een resolutie indienden over de aanpak van het Oosterweeldossier door de Vlaamse regering. Zie ook pagina 13.  

Kan Antwerpen, zoals Joos schreef, niet beter kiezen voor gezondheid boven (economische) ratio?

Op 18 maart verzamelden Antwerpenaars in de Rode Foyer van De Singel. Het gaat om het slotstuk van 'Uit de ban van de Ring', een studie die twee jaar geleden werd gelanceerd door studiebureau Stramien. Een heleboel professoren, stedenbouwkundigen en Stramien bundelen de krachten in het 'Ringgenootschap'. Het resultaat lag op tafel: Ringland.

Volledige overkapping

Met Ringland pleiten de professionals voor een volledige overkapping van de Antwerpse Ring en een verschuiving van de Singel, de 'kleine ring' rond het stadscentrum. Het verkeer wordt verdeeld in tunnels voor stedelijk en doorgaand verkeer. Daardoor zou de aanleg van de omstreden R11bis door Kontich en Mortsel niet meer nodig zijn. Bovendien wordt het mogelijk om de Singel bovenop de Ring te leggen. Zo creëer je een wisselwerking tussen de Ring en de Singel zonder kruispunten.

Pluspunt is ook de ruimtelijke uitbreiding van de stad: een tiende district. Peter Vermeulen van Stramien sprak op Radio 1 over 800 voetbalvelden aan vrije ruimte die erbij komt. Daarin is er plaats voor woningen, scholen, parken en stad­sparkings. Geluidsschermen en een glazen stolp op een verkeerswisselaar ter hoogte van Rivierenhof zouden de overlast van de nieuwe Singel beperken. De vervuilde lucht wordt gefilterd in de tunnel. Kostprijs van dat alles: zo'n 2 miljard euro.

Luchtkwaliteit

Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Milieu Agentschap (EMA), is een van de initiatiefnemers. "Meer dan 90 procent van de Europese stedelingen leeft in een omgeving waar de luchtkwaliteitsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) worden overschreden. Oorzaak is het autoverkeer, vooral diesel", zegt Bruyninckx. Ook professoren Jef Van den Broeck (KU Leuven), Bruno De Borger (UA) en André Loeckx (KU Leuven) zetten hun schouders onder het project.

http://www.ringland.be​​​​​​​

 artikel groene waasland