Belangrijke historische groene oase Kemzeke moet blijven

Betreft omgevingsvergunningsaanvraag voor 18 gestapelde woningen in het binnengebied langs de Nationalestraat in Kemzeke


Steeds meer mensen leven en wonen in steden en gemeenten, dat is ook het geval voor Kemzeke, deelgemeente van Stekene. De aanwezigheid van een groene long in het centrum, zoals hier in Kemzeke (Stekene) , moet optimaal gekoesterd worden.
Bekijken we het centrum van Kemzeke dan betekent deze zone een belangrijke historische groene oase die nog heel wat potenties heeft en die van Kemzeke een vitale groene en klimaatbewuste deelgemeente kan maken.
Het bos is opgenomen op de BWK (Biologishe WaarderingsKaart). We kunnen dat zeker niet naast ons leggen: waardevolle oude inlandse bomen, o.m. beuk, zomereik, tamme kastanje, linde, populier…. die samen met een waardevolle onder begroeiing van vlier, braam, orchideeën…. een gevarieerd broedvogelbestand en ander leven, zoals vleermuizen en Ransuil herbergen. Dit bevestigt de actuele biologische waarde van het bos.
Het verdwijnen van dit bos betekent dat een belangrijk buurtbos, dat we kunnen onderbrengen onder de term ‘Tiny forest’ (= relatief kleine centraal stedelijk bosjes), in de gemeente Kemzeke wegvalt. Oude gezonde bomen zijn onvervangbaar en vervullen een belangrijke rol in onze steden en gemeenten. Tegelijkertijd wordt het belang van ‘Tiny forests’ in steden en gemeenten de laatste jaren sterk gepromoot omdat ze zowel de biodiversiteit verbeteren als de onbetaalbare ecosysteemdiensten in onze steden en gemeenten vervullen. Daarbij gaat het vooral om het verminderen van de hittestress, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het verbeteren van de waterberging. Zowel voor de buurtbewoners als voor de school heeft het bos een belangrijke emotionele en educatieve waarde. Bovendien werkt het gemeentebestuur aan een ontsluiting van het bos via een trage doorsteek tussen de Nationalestraat en de Stationsstraat. Hierdoor wordt het bos op korte termijn bereikbaar voor buurtbewoners, verenigingen en scholen. Door de ontsluiting heeft het bos een enorme opportuniteit om te ontwikkelen tot een gemeentelijk ‘Buurtbos’. Een belangrijke stap naar de klimaatneutraliteit (hittestress bestrijding, natuurlijke waterberging, verbeteren luchtkwaliteit) van de gemeente.
In het bestaande BPA (gemeenschapsvoorziening) is een uitbreiding van de nabijgelegen basisschool voorzien. Deze school zou het schoolcomplex ter plekke kunnen uitbreiden en een deel van het bos inrichten als speelzon(bos) voor de kinderen. Op die manier zouden de kinderen veel betere en gezondere ontspanningsmogelijkheden krijgen.
ABLLO vzw is dan ook van mening dat een afwijking van het huidige BPA, zoals in de aanvraag: van gemeenschapsvoorziening naar woonzone, ontoelaatbaar is. Bovendien wordt de woonbehoefte van Kemzeke waarschijnlijk ingevuld door enerzijds de verdichtingsgolf langs de N403 en anderzijds de woonuitbreiding ‘Muziekwijk’ van 188 woningen. Toetsing van de noodzaak voor meer woningen is dus veel belangrijker dan het klakkeloos creëren van bijkomend ruimtebeslag waarbij een belangrijke klimaat gerelateerde ruimte verloren gaat.
Oude, gezonde historische bomen in het centrum van een gemeente, die bovendien een hoge maatschappelijke waarde hebben, kunnen onmogelijk gecompenseerd worden. Al te veel centraal stedelijke ‘tiny forests’ zijn de afgelopen jaren verloren gegaan door ruimtebeslag terwijl men voortdurend praat over een boomplantplan. Abllo vzw is daarom van mening dat dit waardevolle ‘buurtbos’ in Kemzeke moet gekoesterd worden en bewaard blijven voor de volgende generaties.

Folder van de actie voor het behoud van de Nonnenbos - mei 2020
28-05-2020